Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Darmowy program a...
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
O nauce instytucj...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 6


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Gorący temat: Reforma studiów i praw studenckich

Gorący temat: Reforma studiów i praw studenckich

Cele proponowanych zmian:
− premiowanie najlepszych studentów i doktorantów;
− wieksze upodmiotowienie studentów oraz zwiekszenie ich partnerskiej roli
na uczelniach;
− zmniejszenie obciażen o charakterze administracyjnym, aby studenci mogli możliwie
najwieksza ilosc czasu poswiecic na studia;
− umiedzynarodowienie procesu studiów;
− silniejsze powiazanie kształcenia z potrzebami rynku pracy;
− zwiekszenie dostepnosci do pomocy materialnej;
− rozszerzenie dostepnosci do bezpłatnego kształcenia;
− racjonalizacja wydatkowania pieniedzy publicznych w systemie stypendialnym............Cele te beda realizowane poprzez nastepujace działania:
I. Specjalna scieżka dla wybitnych studentów i doktorantów
1. Ustanowienie Programu Ministra „Diamentowy Grant” − nie wiecej niż 100 wybitnych studentów rocznie, którzy po uzyskaniu licencjatu zdobeda w drodze konkursu fundusze na prowadzenie badan na poziomie doktoratu.
2. Ustanowienie Nagrody Ministra − 100 najbardziej uzdolnionych studentów w wysokosci 30 tysiecy złotych rocznie.
3. Ustanowienie Nagrody Ministra za najwybitniejsze osiagniecia naukowe w ramach doktoratu − 21 osób rocznie (po 7 nagród w trzech grupach nauk).
4. Dodatkowe specjalne finansowanie wiodacych studiów doktoranckich.
II. Wieksze upodmiotowienie studentów i dbałosc o ich prawa
1. Obowiazkowa ewaluacja pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich przez studentów oraz właczenie jej jako jednego z kryteriów ich okresowej oceny.
2. Wprowadzenie obowiazku przekazywania studentom kopii recenzji prac licencjackich oraz magisterskich w celu zapewnienie ich jawnosci.

3. Utrzymanie zasady pisania prac magisterskich.
4. Dopuszczenie możliwosci prowadzenia publicznych obron prac magisterskich.
5. Ochrona interesu studentów oraz absolwentów uczelni likwidowanych poprzez archiwizacje procesu ich kształcenia przez własciwe miejscowe archiwum panstwowe.
6. Przyznanie Parlamentowi Studentów RP statusu osobowosci prawnej.
7. Przyznanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów osobowosci prawnej.
8. Zobowiazanie samorzadu studentów i doktorantów do opracowania i propagowania
kodeksu etyki studenta i doktoranta.
III. Zmniejszenie obciażen administracyjnych
1. Możliwosc rezygnacji z indeksu jako formy dokumentowania osiagniec studenta.
2. Wprowadzanie systemu zarzadzania elektronicznego procesem kształcenia oraz elektronicznych legitymacji studenckich jako kryterium oceny jakosci zarzadzania uczelnia.
3. Zmiana charakteru dotacji dla studentów niepełnosprawnych na wspomaganie procesu
kształcenia.
4. Uwzglednienie tytułu „Przyjazna uczelnia” przyznawanego przez Parlament Studentów RP jako jednego z kryteriów oceny podejmowania decyzji o nagrodach ministra przyznawanych rektorom za działalnosc organizatorska.
5. Zobowiazanie uczelni do przekazywania studentom I roku wiedzy na temat praw i obowiazków studenta RP.
6. Okreslenie katalogu usług edukacyjnych na uczelniach publicznych i niepublicznych dodatkowo płatnych przez studenta z wyraznym okresleniem zakazu dodatkowych opłat.
Zakaz pobierania opłat obejmowac bedzie:
− rejestracje na kolejny semestr/rok studiów,
− egzaminy,
− egzaminy poprawkowe,
− egzamin dyplomowy,
− złożenie i ocena pracy dyplomowej,
− wpisowe,
− suplementy do dyplomów.
IV. Umiedzynarodowienie procesu studiów
1. Wprowadzenie możliwosci wydawania jednego wspólnego dyplomu dwóch uczelni
(polskiej i zagranicznej) na podstawie umów o współpracy w zakresie kształcenia.
2. Wprowadzanie możliwosci zawierania umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi w celu przeprowadzania wspólnego przewodu doktorskiego.
3. Kontynuacja wdrażania Procesu Bolonskiego, w tym zdefiniowanie Krajowych Ram
Kwalifikacyjnych w obszarze szkolnictwa wyższego.
4. Stymulowaniu rozwoju oferty kształcenia prowadzonego w jezykach obcych poprzez ich dodatkowe finansowanie.
5. Uwzglednianie kształcenia w jezykach obcych jako istotnego kryterium w ocenie jakosci kształcenia.

6. Wprowadzenie obowiazkowego zaliczania do osiagniec studenta punktów kredytowych ECTS zdobytych przez studenta w uczelniach UE (w szczególnosci na podstawie programów stypendialnych UE i RP).
7. Zobowiazanie uczelni do uznawania programów studiów zaliczonych przez studenta w uczelniach bioracych udział w programach UE odpowiednio do równolegle realizowanego semestru lub roku na macierzystej uczelni polskiej.
8. Prowadzenie prac nad uproszczeniem procedury nostryfikacyjnej dyplomów uzyskanych w uczelniach UE.
V. Lepsze przygotowanie absolwentów szkół wyższych do potrzeb gospodarki i funkcjonowania na rynku pracy
1. Wspieranie realizacji procesu kształcenia przy udziale podmiotów gospodarczych, w tym prowadzenie zajec ze studentami przez pracowników tych podmiotów, niebedacych nauczycielami akademickimi.
2. Stymulowanie kształcenia wspólnego z pracodawca, w tym na zamówienie pracodawcy w celu lepszego przygotowania do potrzeb rynku pracy.
3. Wprowadzenie obowiazku monitorowania losów absolwentów przez uczelnie.
4. Przygotowanie programów studiów na podstawie oceny umiejetnosci i wiedzy dokonywanej przy udziale pracodawców.
5. Zniesienie zakazu podejmowania pracy przez doktorantów studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych otrzymujacych stypendia doktoranckie.
6. Rozwój form kształcenia nakierowanych na potrzeby rynku pracy, miedzy innymi poprzez zamawianie kierunków studiów zgodnie z aktualnymi tendencjami w gospodarce.
7. Wprowadzenie ramowych wymagan kształcenia na studiach doktoranckich w celu podniesienia jakosci kształcenia.
8. Wprowadzenie nowego wzoru dyplomu ukonczenia studiów z godłem panstwowym oraz logo uczelni, co stanowic bedzie element budowy i promowania marki uczelni pod katem pozytywnej rozpoznawalnosci na rynku pracy.
9. Stymulowanie działan uczelni na rzecz realizacji procesu uczenia sie przez całe życie
(wpisanie do zadan uczelni LifeLong Learning ).
VI. Zwiekszenie efektywnosci wydatkowania srodków publicznych przeznaczonych na pomoc materialna dla studentów.
1. Wprowadzenie zmian w systemie pomocy materialnej dla najuboższych studentów
poprzez podniesienie wysokosci minimalnego dochodu na osobe w rodzinie gwarantujacego studentom i doktorantom stypendium socjalne (do wysokosci równej
1,25 dochodu okreslonego w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
2. Podniesienie, w analogicznym stopniu, górnej granicy dochodu na członka rodziny uprawniajacej studentów i doktorantów do ubiegania sie o stypendium socjalne.
3. Wprowadzenie przepisów umożliwiajacych ustanawianie nieopodatkowanych stypendiów przez organy rzadowe i samorzadowe, w tym stypendiów ze srodków Unii
Europejskiej.
4. Kredyt za legitymacje studencka:
− uproszczenie systemu przyznawania kredytów studentom na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej;
− odstapienie od okreslenia przez MNiSW progu dochodowego upoważniajacego do ubiegania sie o kredyt, a tym samym
- zmniejszeniekosztów operacyjnych banku i zwiekszenie dostepnosci kredytów.
5. Wprowadzenie rocznych nagród rektora w miejsce stypendium naukowego:
− uzyskanie nagrody rektora bedzie możliwe nawet w przypadku otrzymywania stypendium na kierunkach zamawianych;
− wyższe nagrody beda przeznaczone dla mniejszej liczby najwybitniejszych studentów.
6. Przesuniecie funduszy z jednorazowych zapomóg, stypendiów mieszkaniowych i na wyżywienie do systemu stypendiów socjalnych.
7. Rozszerzenie dostepnosci do kształcenia bezpłatnego:
− racjonalizacja bezpłatnego systemu kształcenia poprzez wprowadzenie zasady, że studentowi przysługuje okreslony zakres usług edukacyjnych swiadczony w uczelniach publicznych na studiach stacjonarnych;
− zakres usług bedzie okreslany w postaci okreslonej liczby punktów kredytowych ECTS (360 dla cyklu studiów 3+2 oraz jednolitych magisterskich piecioletnich, 420 dla cyklu studiów szescioletnich).

nfa | 13.03.2009 nfa.pl |
BLOGI
Józef Wieczorek
Publikacje NFA
DROGI I BEZDROŻA NAUKI W POLSCE
MEDIATOR AKADEMICKI
Etyka i Patologie
Patologie akademickie pod lupą NFA
Patologie akademickie po reformach
Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką
Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego A.D. 2014
Konstytucja RP
Rozdzial II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
Humor akademicki
Ankieta

aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Partnerzy


Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz
Styczeń
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.095 | powered by jPORTAL 2