www.nfa.pl/

:: Gorący temat: Partnerstwo dla wiedzy - reforma studiów i praw studenckich
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-01-21 15:19:29)

Gorący temat: Partnerstwo dla wiedzy - reforma studiów i praw studenckich

"Partnerstwo dla wiedzy” jest pierwszą częścią gruntownych zmian systemowych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmierzających do unowocześnienia polskich uczelni i wzmocnienia ich pozycji w światowej przestrzeni edukacyjnej.
Przedstawione propozycje zmierzają do stworzenia w uczelniach środowiska bardziej sprzyjającego studentom poprzez nadanie im większej podmiotowości w relacjach z administracją akademicką oraz budowanie bardziej partnerskich relacji z kadrą akademicką.
Prezentowane poniżej zapisy zostaną uregulowane w postaci aktów wykonawczych oraz rekomendacji i zaleceń Ministra nauki i szkolnictwa wyższego.


Cele proponowanych zmian:

Ø    premiowanie najlepszych studentów i doktorantów
Ø    większe upodmiotowienie studentów oraz zwiększenie ich partnerskiej roli na uczelniach
Ø    zmniejszenia obciążeń o charakterze administracyjnym
Ø    umiędzynarodowienie procesu studiów
Ø    silniejsze powiązania kształcenia z potrzebami rynku pracy
Ø    zwiększenie dostępności do pomocy materialnej
Ø    rozszerzenie dostępności do bezpłatnego kształcenia

patrz: http://nfajw.wordpress.com/2009/01/21/partnerstwo-dla-wiedzy-reforma-studiow-i-praw-studenckich/
adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6171