www.nfa.pl/

:: Gorący temat: DOKTORAT NA MIARĘ WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-02-10 12:00:00)

Gorący temat:

 

DOKTORAT NA MIARĘ WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃNowy model kariery akademickiej

 
1. DOKTORAT NA MIARĘ WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ

1.1 Wprowadzenie procedury konkursowej przy kwalifikacji na bezpłatne studia
doktoranckie, określonej rozporządzeniem Ministra.

1.2 Ustanowienie dodatkowego finansowania wiodących studiów doktoranckich.

1.3 Wprowadzenie ramowych standardów kształcenia na studiach doktoranckich.

1.4 Upowszechnianie zasady opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych
na studiach doktoranckich przez pracowników bezpośrednio aktywnych naukowo
i posiadających minimum stopień doktora habilitowanego. („Pracownik
bezpośrednio aktywny naukowo” to pracownik, który w ostatnich 4 latach
spełnił warunki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowych jednostkom
naukowym.)

1.5 Ustanowienie warunku do otwarcia przewodu doktorskiego w postaci minimum
jednej publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co
najmniej krajowym.

1.6 Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w przewodach doktorskich.

1.7 Wprowadzenie możliwości przedkładania pracy i obrony w języku angielskim
[w przypadku studiów filologicznych również w językach będących przedmiotem
badań] lub w postaci zestawu publikacji, wydanych w czasopismach znajdujących
się na liście (określonej w rozporządzeniu ministra) oraz opatrzonych
anglojęzycznym wstępem, dyskusją i podsumowaniem. Publikacje przedstawione
w procedurze na stopień doktora nie mogą być wykorzystane w kolejnej
procedurze prowadzącej do uzyskania stopnia naukowego.

1.8 Wprowadzenie konieczności posiadania zewnętrznego dokumentu potwierdzającego
znajomość jednego z nowożytnych języków obcych (według certyfikatów
ustalonych w rozporządzeniu Ministra).

1.9 Uściślenie ram prawnych dla zawierania umów z zagranicznymi instytucjami
naukowymi w celu przeprowadzenia wspólnego przewodu doktorskiego.

1.10 Wprowadzenie logo uczelni (obok godła państwowego) na dyplomie doktorskim.


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6203