www.nfa.pl/

:: Gorący temat: Procedura habilitacyjna
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-02-10 12:08:19)

Gorący temat:


Procedura habilitacyjna
Nowy model kariery akademickiej


UPROSZCZENIE I SKRÓCENIE PROCEDURY HABILITACYJNEJ

2.1 Pozostawienie stopnia naukowego doktora habilitowanego, nadawanego przez
CK.
2.2 Ograniczenie roli macierzystej rady wydziału lub rady naukowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
2.3 Ustanowienie warunku otwarcia przewodu habilitacyjnego w postaci  dokumentowanej aktywności badawczej lub artystycznej po doktoracie wyrażonej w punktach, których minimalna liczbę określi rozporządzenie Ministra.
2.4 Wprowadzenie indywidualnego składania wniosków przez aplikantów do CK o wszczęcie procedury habilitacyjnej.
2.5 Odstąpienie od kolokwium, wykładu habilitacyjnego oraz obowiązku przedstawiania rozprawy habilitacyjnej.
2.6 Ocena dorobku na podstawie (możliwie mierzalnych) kryteriów, których spełnienie
umożliwi uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w określonej grupie nauk i w sztuce.
2.7 Wprowadzenie zasady jasnego określenia terminów ukończenia poszczególnych etapów procedury habilitacyjnej, których naruszenie będzie skutkowało prawem habilitanta do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2.8 Wprowadzenie zasady pisemnego uzasadnia przez CK decyzji negatywnych
Procedura habilitacyjna
(a) Kandydat zainteresowany uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego występuje z wnioskiem do CK. Wniosek składany jest w formie elektronicznej i papierowej (w języku polskim i angielskim – dla grupy nauk: ścisłych, technicznych, przyrodniczych i o życiu, a dla grupy nauk: humanistycznych i społecznych oraz  artystycznych – języku polskim lub angielskim) na formularzu dostępnym na stronie internetowej CK.
(b) We wniosku kandydat wskazuje uprawniona rade wydziału do uczestnictwa w postępowaniu habilitacyjnym. Wniosek, wraz z autoreferatem, po złożeniu, zostaje zamieszczony na stronie internetowej CK.
(c) CK dokonuje oceny formalnej wniosku w terminie 14 dni i powołuje Komisje do Przeprowadzania Przewodu Habilitacyjnego.
(d) Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, to CK w ciągu 3 tygodni wyznacza 3 recenzentów oraz 2 członków Komisji do Przeprowadzenia Postępowania Habilitacyjnego
spoza macierzystej rady naukowej habilitanta i przesyła do nich dorobek kandydata.
(e) CK zwraca się także do wskazanej przez kandydata rady wydziału (rady naukowej)
o powołanie w ciągu 3 tygodni - 2 członków Komisji do Przeprowadzenia Postępowania Habilitacyjnego, w drodze uchwały rady.
(f) Komisja do Przeprowadzenia Postępowania Habilitacyjnego w składzie 7 osobowym
(3 recenzentów i 4 członków) oceniająca dorobek kandydata w postępowaniu habilitacyjnym, wybiera spośród siebie przewodniczącego, przy czym nie może być on recenzentem.
(g) Po otrzymaniu recenzji (3 miesiące) i zapoznaniu się z nimi Komisja formułuje w ciągu 2 tygodni (na posiedzeniu lub w drodze obiegowej) opinie i występuje do CK o nadanie stopnia naukowego dr hab. lub zamyka postępowanie. Gdy Komisja ma uzasadnione wątpliwości, to może, przed skierowaniem wniosku do CK, wezwać kandydata na rozmowę...
(h) W przypadku negatywnej opinii, Komisja zobowiazana jest przedstawic jej uzasadnienie.
(i) Na wniosek Komisji do Przeprowadzenia Postępowania Habilitacyjnego Prezydium
CK podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.
(j) Od niekorzystnej dla kandydata uchwały prezydium CK w przedmiocie nadania
stopnia naukowego dr hab. przysługuje wniosek do CK, o ponowne rozpatrzenie
sprawy, w trybie przewidzianym w kpa (14 dni od uchwały Prezydium CK).
(k) Jeżeli postepowanie zakonczy sie niepowodzeniem, czyli kandydat nie uzyska
stopnia doktora habilitowanego, to może on ponownie wystapic z wnioskiem o
nadanie stopnia dr hab. do CK najwczesniej po upływie trzech lat, pod warunkiem
znaczacego uzupełnienia dorobku naukowego i/lub artystycznego
(l) Koszty przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego ponosi jednostka delegujaca
2 członków Komisji do Przeprowadzenia Postepowania Habilitacyjnego, przy czym:
- Koszty przewodu, w przypadku osób zatrudnionych w polskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym PAN lub innej polskiej jednostce naukowej refunduje własciwy minister, sprawujacy nadzór nad ta jednostka.
- W przypadku pozostałych osób (w szczególnosci chodzi o osoby z zagranicy lub osoby z Polski ale niepracujace w ww. instytucjach) koszty czynnosci w przewodzie habilitacyjnym bedzie pokrywał sam kandydat lub zatrudniajaca go instytucja.
- Przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego jest wliczane do dorobku naukowego rady wydziału (rady naukowej) delegujacej z polecenia CK dwóch członków do składu komisji do Przeprowadzania Postepowania Habilitacyjnego.
Przejrzyste kryteria oceny dorobku habilitanta
Kryteria dostosowane do specyfiki grup nauk i sztuki:
I. Dorobek naukowo-badawczy po doktoracie obejmujacy:
1. Dla wszystkich grup nauk i sztuki:
publikacje naukowe, monografie, recenzowane materiały konferencyjne, współautorstwo publikacji i opracowan zbiorowych, redakcje naukowe (wykaz publikacji, impact factor czasopism, liczby cytowan publikacji, załaczenie 5 najwybitniejszych publikacji wraz z ocena wnioskodawcy co z nich wynika dla rozwoju nauki).
2. Dla wszystkich grup nauk:
aktywny udział w miedzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, udział w komitetach redakcyjnych czasopism, zrealizowane projekty naukowobadawcze (w ramach programów UE, inne miedzynarodowe i krajowe) oraz inne osiagniecia.
3. Dla sztuki:
Dorobek artystyczny - publiczne realizacje autorskich dzieł artystycznych, publikacje utworów/dzieł artystycznych, współautorstwa utworów/dzieł artystycznych,
eksperymenty artystyczne, (załaczenie 5 najwybitniejszych prac z okresleniem ich wpływu na rozwój kultury i sztuki).
II. Współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym
1. Dla grupy nauk ścisłych, inżynieryjnych, nauk o życiu i o Ziemi obejmuje działalnosc innowacyjna, dorobek technologiczny i współprace z sektorem gospodarki, w szczególnosci: projekty prowadzone we współpracy z przemysłem;
uzyskane patenty i wzory użytkowe miedzynarodowe i polskie; wdrożenia technologii, prowadzenie lub współuczestniczenie w spółce technologicznej lub spin-off, opracowane oprogramowanie komputerowe, staże w przemysle lub innym osrodku akademickim w kraju, wykonane ekspertyzy i inne opracowania na zlecenie przemysłu, udział w zespołach eksperckich i konkursowych.
2. Dla nauk społecznych i humanistycznych obejmuje dorobek ekspercki, współprace z organami panstwa, instytucjami publicznymi i sektorem gospodarczym, w szczególnosci: projekty prowadzone dla organów panstwa, instytucji publicznych i sektora gospodarczego; stanowiska kierownicze/ współzarzadzanie w spółkach badawczych, instytucjach finansowych, kancelariach prawniczych, placówkach terapeutycznych itp.; wykonane ekspertyzy, prognozy i inne opracowania na zlecenie organów panstwa, instytucji publicznych (w tym organów samorzadowych) i gospodarczych; udział w zespołach eksperckich i konkursowych.
3. Dla sztuki obejmuje: dorobek innowacyjny i współprace z otoczeniem, w szczególnosci, projekty prowadzone we współpracy z gospodarka, uzyskane patenty i wzory użytkowe miedzynarodowe i polskie, wykonane ekspertyzy i inne opracowania na zlecenie otoczenia gospodarczego i społecznego.
III. Współpraca miedzynarodowa
1. Dla wszystkich grup nauk. Staże zagraniczne, udział w ocenie projektów UE, członkostwo w miedzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych, udział w miedzynarodowych zespołach eksperckich, udział w miedzynarodowych zespołach badawczych.
2. Dla sztuki obok staży zagranicznych uwzgledniany bedzie udział w miedzynarodowych konferencjach i wydarzeniach artystycznych, aplikowanie i uczestnictwo w programach UE i innych programach miedzynarodowych.
IV. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski
Dla wszystkich grup nauk i w sztuce uwzgledniane beda prowadzone wykłady i seminaria naukowe, opublikowane podreczniki i skrypty, artykuły i prace o charakterze popularno-naukowym, przygotowanie materiałów dydaktycznych do elearningu, udział w imprezach popularyzujacych nauke i kulture oraz sztuke.
V. Znajomosc jezyków obcych
Dla wszystkich grup nauk i w sztuce wprowadzono kryterium znajomosci jezyka angielskiego oraz innych jezyków obcych.
VI. Nagrody
Dla wszystkich grup nauk i w sztuce przewidziano przedkładanie informacji o otrzymanych nagrodach artystycznych i naukowych.adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6204