www.nfa.pl/

:: Gorący temat: Polityka kadrowa w uczelniach i instytucjach naukowych
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-02-10 12:15:05)

Gorący temat:


Polityka kadrowa w uczelniach i instytucjach naukowych4. POPRAWA POLITYKI KADROWEJ W UCZELNIACH I INSTYTUCJACH NAUKOWYCH

4.1 Wprowadzenie ustawowej zasady, że wszystkie stanowiska naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne sa obsadzane w trybie konkursowym.
4.2 Wprowadzenie obowiazku ogłaszania na stronach internetowych MNiSzW informacji o konkursach na wszystkie stanowiska dydaktyczne, naukowodydaktyczne oraz naukowe (w jezyku polskim i angielskim). Na tych samych stronach umieszczane byłyby wyniki rozstrzygniec konkursów wraz z CV naukowym osoby, która wygrała konkurs.
4.3 Wprowadzenie w publicznych uczelniach i instytutach naukowych konkursowego trybu powoływania na kadencje kierowników katedr, zakładów naukowych, laboratoriów i innych jednostek. Ogłaszanie tych konkursów na stronach internetowych Ministerstwa oraz podawanie wyników konkursu wraz CV naukowym zwyciezcy.
4.4 Przyjecie zasady, że podstawa zatrudnienia jest umowa o prace na czas okreslony albo nieokreslony (za wyjatkiem osób z tytułem naukowym).
4.5 Zobowiazanie samodzielnych pracowników naukowych i naukowodydaktycznych podejmujacych dodatkowe zatrudnienie lub zmieniajacych miejsce zatrudnienia w uczelni lub jednostce naukowej do poinformowania o tym CK, PKA i Ministra NiSW, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od nawiazania nowego stosunku pracy. Niepoinformowanie skutkuje niezaliczaniem takiej osoby do uprawnien naukowych i dydaktycznych w żadnej z uczelni bedacych dla niego miejscem pracy.
4.6 Ograniczenie wieloetatowosci w uczelniach i jednostkach naukowych na rzecz dwuetatowosci, za zgoda rektora lub kierownika jednostki naukowej na drugie zatrudnienie lub prowadzenie działalnosci gospodarczej.
4.7 Wyeliminowanie konfliktu interesów wynikajacego z podległosci służbowej osób spokrewnionych i spowinowaconych. W instytutach, katedrach i zakładach nie może powstac stosunek podległosci służbowej miedzy małżonkami oraz osobami pozostajacymi ze soba w stosunku pokrewienstwa do II stopnia włacznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.8 Wprowadzenie ustawowego obowiazku prowadzenia oceny działalnosci naukowej,
dydaktycznej i organizacyjnej pracowników naukowych, naukowodydaktycznych oraz dydaktycznych nie rzadziej niż co dwa lata. Przy ocenie, jako jedno z kryteriów, uwzgledniana jest opinia dokonywana przez studentów i doktorantów.
4.9 Promowanie motywacyjnej polityki płacowej rektorów (kierowników jednostek naukowych) prowadzonej za pomoca niestałego dodatku do wynagrodzenia skorelowanego z wynikami oceny dorobku naukowo-dydaktycznego.


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6206