www.nfa.pl/

:: Gorący temat: PRZEJRZYSTOŚĆ FUNKCJONOWANA CK
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-02-10 12:35:07)

Gorący temat:

PRZEJRZYSTOŚĆ  FUNKCJONOWANA CK


6. ZWIEKSZENIE PRZEJRZYSTOSCI W FUNKCJONOWANIU CK

6.1 Ustanowienie kadencyjnosci członkostwa w CK. Członek CK może pełnic swoja funkcje nie dłużej niż przez 2 kadencje. W połowie każdej kadencji CK wymienia połowe składu.
6.2 Wprowadzenie zasady, że członkostwa w CK nie można łaczyc z pełnieniem funkcji w innych organach przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego, a także funkcji rektora i dziekana w szkołach wyższych oraz dyrektora instytutu PAN, PAU lub jednostki naukowej. Istnieje obowiazek wyłaczenia sie z Komisji osób pozostajacych w konflikcie interesów.

6.3 Ustalenie, że profesor tytularny traci bierne prawo wyborcze do pełnienia funkcji w organach CK z chwila ukonczenia 70 roku życia.

6.4 Wprowadzenie obowiazkowego wyłaczania sie z pracy w jednostkach  rganizacyjnych CK, członków CK w sprawach dotyczacych osób, z którymi łacza ich sprawy zawodowe lub z którymi pozostaja w zwiazku małżenskim, pokrewienstwie, powinowactwie drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym, który może miec wpływ na rozstrzygniecia CK.

6.5 Nałożenie na CK obowiazku prowadzenia i bieżacego aktualizowania baz danych
o uprawnieniach do nadawania stopni i tytułów naukowych oraz prowadzeniu
studiów doktoranckich. Podstawa beda roczne oswiadczenia o stanie
zatrudnienia w jednostkach naukowych składanych przez kierowników
uprawnionych jednostek oraz informacje uzyskiwane od pracowników naukowych
oraz naukowo-dydaktycznych o zmianie miejsca zatrudnienia.

6.6 Wprowadzenie obowiazku bieżacego aktualizowania wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego
oraz wykazu kadry tych jednostek dajacych podstawe do uprawnien.
Umieszczenie wykazu na stronie internetowej CK oraz na stronie Ministra.

6.7 Nałożenie na CK obowiazku przedkładania do akceptacji Prezesowi Rady
Ministrów statutu i zmian w statucie uchwalonych przez CK.adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6208