www.nfa.pl/

:: Gorący temat:
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-03-12 17:02:58)

Gorący temat:

Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym

Prezentowane założenia maja na celu:
• stworzenie mechanizmu wyłaniania krajowych naukowych osrodków wiodących;
• integracje uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym - tworzenie regionów
wiedzy;
• zmiany w ustroju uczelni publicznej;
• lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego polskich uczelni;
• uproszczenie finansowania szkół wy szych;
• poprawe jakości kształcenia;
• optymalizacje sposobu funkcjonowania organizacji przedstawicielskich i kontrolnych.............
 Optymalizacja sposobu funkcjonowania organizacji przedstawicielskich i
kontrolnych.
7.1 Wprowadzenie zakazu łaczenia członkostwa w RGSW, RN i komisjach eksperckich
Ministra z pełnieniem funkcji w innych organizacjach przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wy szego oraz komisjach kontrolujacych – PKA, KEJN, CK oraz jednoosobowych organach szkół i jednostek badawczych prowadzacych działalnosc dydaktyczna. Wykaz wszystkich pełnionych funkcji bedzie udostepniony w jednolitej bazie danych.
7.2 Stworzenie zintegrowanych baz informacyjnych oraz nało enie, zwłaszcza na organizacje kontrolujace (CK, PKA, KEJN), obowiazku ich aktualizowania w zakresie wydawanych decyzji lub wia acych opinii.
7.3 Wprowadzenie jako zasady wymogu obowiazkowego wyłaczania sie osób kontrolujacych z kontroli oraz procesów decyzyjnych, gdy zachodzi uzasadnione domniemanie konfliktu interesów.
7.4 Ograniczenie członkowstwa w PKA do najwy ej 2 kadencji, przy czym ze wzgledu
na koniecznosc zapewnienia ciagłosci prac, liczba członków PKA, którzy byli jej członkami w poprzedniej kadencji mo e siegnac 50% liczby wszystkich członków PKA.


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6251