www.nfa.pl/

:: Gorący temat: Zmiany w ustroju uczelni publicznej
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-03-12 17:13:46)

Gorący temat: Zmiany w ustroju uczelni publicznej

Dopuszczenie dwóch trybów powoływania rektora, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów instytutów: tradycyjnego i konkursowego.
a) W trybie tradycyjnym rektor uczelni moż e byc wybierany sposród nauczycieli akademickich posiadajacych tytuł naukowy lub stopien doktora habilitowanego.
b) W trybie konkursowym rektor mo ż te byc wyłoniony w drodze otwartego konkursu, sposród osób posiadajacych co najmniej stopien doktora oraz przygotowanie i doswiadczenie menedż erskie.
3.2 Na okres pełnienia funkcji rektora uczelnia ma byc jego jedynym miejscem pracy, natomiast kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych w wyjatkowych przypadkach moga uzyskac zgode rektora na zatrudnienie w innej instytucji lub prowadzenie działalnosci gospodarczej................c.d.3.3 Organ jednoosobowy wyłoniony w trybie konkursowym bęzie powoływał odpowiednie osoby na stanowiska zastępców w liczbie określonej przez statut.
Zastepca rektora do spraw naukowych będzie powoływany za zgoda senatu spośród
samodzielnych pracowników naukowych uczelni.
3.4 Wprowadzenie zasady zasiadania w senacie i konwencie przez nie więcej niż 2 nastepujace po sobie kadencje.
3.5 Rozszerzenie kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o
opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategia uczelni.
3.6 Zwiekszenie zadan rektora o:
(a) opracowanie projektu i realizacje strategii rozwoju uczelni;
(b) odpowiedzialnosc za realizacje strategii rozwoju uczelni;
(c) przygotowanie rocznego planu wdraż ania strategii;
(d) tworzenie, przekształcanie i likwidacje podstawowych jednostek organizacyjnych;
(e) tworzenie filii i zamiejscowych jednostek organizacyjnych;
(f) wyra anie zgody na nabycie, zbycie lub obciaż enie mienia o wartosci do 250 tysiecy euro.
3.7 Do kompetencji senatu należ ec bedzie:
(a) uchwalanie statutu uczelni;
(b) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
(c)zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowosci;
(d) ocena rocznej działalnosci naukowo-dydaktycznej uczelni i zatwierdzenie rocznych sprawozdan rektora w tym zakresie;
(e) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjec na studia wszystkich typów;
(f) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji kierunków studiów;
(g) podpisywanie umów o współpracy z podmiotem zagranicznym;
(h) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
(i) podejmowanie uchwał w sprawach okreslonych w przepisach o zakładach
opieki zdrowotnej;
(j) wyra anie opinii społecznosci akademickiej uczelni oraz wyra anie opinii w sprawach przedłoż onych przez rektora, rade podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu;
(k) pełnienie w uczelniach zadan rady pracowniczej w rozumieniu Ustawy o konsultacjach społecznych.
3.8. Do kompetencji konwentu należec bedzie:
(a) uchwalanie strategii rozwoju uczelni zgodnie z krajowa i regionalna polityka
rozwoju;
(b) coroczna ocena stopnia realizacji strategii rozwoju uczelni;
(c) stwierdzenie zgodnosci strategii podstawowych jednostek uczelni ze strategia uczelni;
(d) uchwalanie zasad monitorowania realizacji strategii;
(e) wyra anie zgody na nabycie, zbycie lub obciaż enie mienia o wartosci powy żej 250 tysiecy euro;
(f) wyra anie zgody na przystapienie do spółki spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej;
(g) wyra anie zgody na utworzenie fundacji.
(d) tworzenie, przekształcanie i likwidacje podstawowych jednostek organizacyjnych;
(e) tworzenie filii i zamiejscowych jednostek organizacyjnych;
(f) wyra anie zgody na nabycie, zbycie lub obciaż enie mienia o wartosci do 250 tysiecy euro.
3.7 Do kompetencji senatu należ ec bedzie:
(a) uchwalanie statutu uczelni;
(b) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
(c)zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowosci;
(d) ocena rocznej działalnosci naukowo-dydaktycznej uczelni i zatwierdzenie rocznych sprawozdan rektora w tym zakresie;
(e) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjec na studia wszystkich typów;
(f) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji kierunków studiów;
(g) podpisywanie umów o współpracy z podmiotem zagranicznym;
(h) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
(i) podejmowanie uchwał w sprawach okreslonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej;
(j) wyra anie opinii społecznosci akademickiej uczelni oraz wyra anie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, rade podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu;
(k) pełnienie w uczelniach zadan rady pracowniczej w rozumieniu Ustawy o konsultacjach społecznych.
3.8. Do kompetencji konwentu należ ec bedzie:
(a) uchwalanie strategii rozwoju uczelni zgodnie z krajowa i regionalna polityka rozwoju;
(b) coroczna ocena stopnia realizacji strategii rozwoju uczelni;
(c) stwierdzenie zgodnosci strategii podstawowych jednostek uczelni ze strategia uczelni;
(d) uchwalanie zasad monitorowania realizacji strategii;
(e) wyra anie zgody na nabycie, zbycie lub obciaż enie mienia o wartosci powyż ej 250 tysiecy euro;
(f) wyra anie zgody na przystapienie do spółki spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej;
(g) wyra anie zgody na utworzenie fundacji.adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6252