Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
Darmowy program a...
O nauce instytucj...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 5


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Europejska Karta Naukowca > Antymobbingowe zasady Europejskiej Karty Naukowca

Józef Wieczorek

Antymobbingowe zasady Europejskiej Karty Naukowca

(wersja wstępna, uzupełniana, ostatnie zmiany 18.06.2006)

 Europejska Karta Naukowca zaleca stosowanie wielu zasad, które mają charakter antymobbingowy. Jest to niezwykle ważne, gdyż mobbing ze swej natury jest destruktywny, prowadzi do obniżenia wyników pracy, do eliminowania osób mobbingowanych z zawodu, przyczynia się do obniżenia poziomu naukowego instytucji naukowych. Wprowadzenie zasad postulowanych w Karcie winno stwarzać systemowe warunki zapobiegające mobbingowi, który jest bardzo częsty w środowisku akademickim.

W systemie nauki w Polsce mobbingowi np. sprzyja:

 - feudalna struktura nauki

- brak autentycznych konkursów na obsadzanie etatów akademickich

- preferowanie kariery akademickiej w tym samym ośrodku

- nepotyzm

- brak mediatora akademickiego

 - niesprawność (brak kompetencji) komisji etycznych

Nasz system można powiedzieć jest systemem pro-mobbingowym, co osłabia wykorzystanie dużego potencjału intelektualnego kadr akademickich. Zapisy antymobbingowe zostały wprowadzone co prawda do prawa pracy (Kodeks pracy Art. 943. [Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi] § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.) ale ze względu na swoiście pojmowaną autonomię nauki tak naprawdę prawo pracy na uczelniach, w instytutach naukowych nie obowiązuje.

Brak jest instancji mediatora akademickiego http://www.nfa.pl/articles.php?id=394 a pracownik, niekiedy samotny w swoich roszczeniach, nie ma wielkich szans aby wygrać w sądzie z rektorem mającym do dyspozycji zespół radców prawnych. A nawet gdyby wygrał to co mógłby robić pozostając na uczelni ? Mobbbingowi najlepiej zapobiegać właściwą organizacją pracy, właściwą polityką kadrową i budowaniem korzystnych relacji międzyludzkich.

EKN zaleca: "W ramach swojej roli opiekunów lub mentorów pracowników naukowych, starsi pracownicy naukowi powinni budować konstruktywne i pozytywne relacje z początkującymi pracownikami naukowym", zakazuje dyskryminacji. Nakłada na pracodawców obowiązek "stworzenia najbardziej stymulującego środowiska badań lub szkoleń naukowych" oraz nakazuje "określać dyspozycyjność mentorów udzielających wsparcia i wskazówek odnośnie osobistego i zawodowego rozwoju naukowców.."

Liczne przypadki mobbingu , rzadko jedynie ujawniane publicznie ( Mobbing w środowisku akademickim http://www.nfa.pl/articles.php?topic=25 MOBBING UCZELNIANY W OPINIACH INTERNAUTÓW http://www.nfa.pl/articles.php?id=335 MOBBING AKADEMICKI na uczelniach i w instytucjach naukowych http://www.mobbing-jwieczorek.ans.pl niestety wskazują, że realizacja tych zaleceń bez zmian systemowych w nauce i edukacji nie będzie możliwa.

Problem jest jednak zauważany bo np. w Akademii Medycznej w Warszawie w dniu 12 marca 2007 r., powołana została rektorska komisja ds. zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji pracowników. "Jej głównym zadaniem jest wyjaśnianie indywidualnych, problematycznych sytuacji, odbieranych przez pracowników jako formy niedozwolonego traktowania przez pracodawcę, współpracowników lub podwładnych w miejscu pracy, w tym mobbing lub dyskryminacja." http://www.am.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia_rektora/2007/zarzadzenie_10-2007.pdf To jest krok we właściwym kierunku i zgodny z zalecaniami EKN. Ale czy wystarczający ? Ilu będzie naśladowców ?

Same komisje nie rozwiążą problemu, ani nawet go nie ograniczą, o ile w wyniku koniecznych reform nie zostanie stworzony antymobbingowy system nauki w Polsce. http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekcja 1

Europejska karta naukowca

Ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców:

Nadzór i obowiązki w zakresie zarządzania

Starsi pracownicy naukowi powinni zwracać szczególną uwagę na różnorodne funkcje, które pełnią, tj. opiekunów naukowych, mentorów, doradców zawodowych, liderów, koordynatorów projektów, menedżerów lub popularyzatorów nauki. Funkcje te powinni wypełniać zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi. W ramach swojej roli opiekunów lub mentorów pracowników naukowych, starsi pracownicy naukowi powinni budować konstruktywne i pozytywne relacje z początkującymi pracownikami naukowymi w celu określenia warunków efektywnego transferu wiedzy oraz z uwagi na przyszły pomyślny rozwój kariery tych naukowców.

Ogólne zasady i wymagania obowiązujące pracodawców i grantodawców

Zasada niedyskryminacji

Grantodawcy i/lub pracodawcy nie będą w jakikolwiek sposób dyskryminować naukowców ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, religię lub wyznanie, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz status społeczny bądź materialny.

Środowisko badań naukowych

Pracodawcy i/lub grantodawcy naukowców powinni zadbać o stworzenie najbardziej stymulującego środowiska badań lub szkoleń naukowych, które zapewni odpowiedni sprzęt, obiekty i możliwości, w tym współpracę na odległość przy pomocy sieci badawczych oraz powinni przestrzegać krajowych i sektorowych przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Grantodawcy zapewnią odpowiednie środki na wsparcie uzgodnionego programu prac.

Warunki pracy

Grantodawcy i/lub pracodawcy zapewnią, aby warunki pracy naukowców, w tym naukowców niepełnosprawnych, były w miarę potrzeby na tyle elastyczne, aby osiągnąć efektywne wyniki badań naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz krajowymi lub sektorowymi umowami zbiorowymi. Ich celem powinno być zapewnienie takich warunków pracy, które umożliwiają zarówno kobietom, jak i mężczyznom pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego, posiadanie dzieci i rozwój kariery zawodowej . Szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na elastyczne godziny pracy, pracę w niepełnym wymiarze godzin, telepracę, urlop naukowy oraz niezbędne przepisy finansowe i administracyjne regulujące tego typu porozumienia.

Rozwój kariery zawodowej

Pracodawcy i/lub grantodawcy naukowców powinni sporządzić, najlepiej w ramach polityki zarządzania zasobami ludzkimi, określoną strategię rozwoju kariery zawodowej dla naukowców na każdym etapie kariery, niezależnie od rodzaju podpisanej umowy, w tym dla naukowców posiadających umowę na czas określony. Strategia ta powinna określać dyspozycyjność mentorów udzielających wsparcia i wskazówek odnośnie osobistego i zawodowego rozwoju naukowców, tym samym motywując pracowników naukowych oraz przyczyniając się do zmniejszenia niepewności co do ich przyszłości zawodowej. Wszyscy naukowcy powinni zaznajomić się z takimi przepisami i ustaleniami.

The European Charter for Researchers

General Principles and Requirements applicable to Researchers:

Supervision and managerial duties Senior researchers should devote particular attention to their multi-faceted role as supervisors, mentors, career advisors, leaders, project coordinators, managers or science communicators. They should perform these tasks to the highest professional standards. With regard to their role as supervisors or mentors of researchers, senior researchers should build up a constructive and positive relationship with the early-stage researchers, in order to set the conditions for efficient transfer of knowledge and for the further successful development of the researchers’ careers.

Non-discrimination

Employers and/or funders of researchers will not discriminate against researchers in any way on the basis of gender, age, ethnic, national or social origin, religion or belief, sexual orientation, language, disability, political opinion, social or economic condition.

Research environment

Employers and/or funders of researchers should ensure that the most stimulating research or research training environment is created which offers appropriate equipment, facilities and opportunities, including for remote collaboration over research networks, and that the national or sectoral regulations concerning health and safety in research are observed. Funders should ensure that adequate resources are provided in support of the agreed work programme

Working conditions

Employers and/or funders should ensure that the working conditions for researchers, including for disabled researchers, provide where appropriate the flexibility deemed essential for successful research performance in accordance with existing national legislation and with national or sectoral collective-bargaining agreements. They should aim to provide working conditions which allow both women and men researchers to combine family and work, children and career

9. Particular attention should be paid, inter alia, to flexible working hours, part-time working, tele-working and sabbatical leave, as well as to the necessary financial and administrative provisions governing such arrangements.

Career development

Employers and/or funders of researchers should draw up, preferably within the framework of their human resources management, a specific career development strategy for researchers at all stages of their career, regardless of their contractual situation, including for researchers on fixed-term contracts. It should include the availability of mentors involved in providing support and guidance for the personal and professional development of researchers, thus motivating them and contributing to reducing any insecurity in their professional future. All researchers should be made familiar with such provisions and arrangements

Bibliografia

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.1) (tekst jednolity) http://www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz.U.1998.21.94.html

Wieczorek Józef MOBBING UCZELNIANY Obywatel nr 6 (14) http://www.nfa.pl/articles.php?id=34

Wieczorek Józef Mobbing w środowisku akademickim -WIADOMOŚCI KSN nr 7-8 (112-113)-Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” r. 2005 http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/Bullet/nr7_8(112_113).pdf i http://www.nfa.pl/articles.php?id=112

Wieczorek Józef MOBBING UCZELNIANY W OPINIACH INTERNAUTÓW http://www.nfa.pl/articles.php?id=335

Wieczorek Józef MOBBING AKADEMICKI na uczelniach i w instytucjach naukowych http://www.mobbing-jwieczorek.ans.pl/

Zarządzenie nr 10/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie: powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Rektorskiej Komisji ds. zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji pracowników http://www.am.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia_rektora/2007/zarzadzenie_10-2007.pdf

--------------------------------

Tekst ( wersja wstępna) przygotowany w ramach realizacji zadania "Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców" - Autor: Józef Wieczorek" dofinansowanego przez MNiSzW z zakresu działalności wspomagającej badania zgodnie z umową nr. 556/DWB/P/2007 r

nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.019 | powered by jPORTAL 2