www.nfa.pl/

:: Przykłady projektów badawczych finansowanych przez KBN niestety bez ujawnienia ich wyników przed podatnikiem cz.3
Artykuł dodany przez: nfa (2006-04-11 11:50:29)

Przykłady projektów badawczych finansowanych ( ponad 100 000 zł) przez KBN niestety bez ujawnienia ich wyników przed podatnikiem wg bazy danych (niedanych) http://bazy.opi.org.pl/

Szanowni zwycięzcy konkursów grantowych, którzy na swoje zapewne niesłychanie ważne z punktu widzenia naukowego i o dużym znaczeniu dla społeczeństwa badania otrzymali środki z kieszeni podatnika proszeni są o przedstawienie wyników tych badań ( publikacje !) aby zainteresowany podatnik mógł się z nimi zapoznać i przekonać, że jego pieniądze nie poszły na marne. W niektórych przypadkach wiadomo, że wyniki były i to bardzo dobre. Rzecz jednak w tym że w bazie danych (niedanych) informacji o tych wynikach nie ma. Nie jest to w porządku w stosunku do podatnika jeśli się pieniądze bierze i lekceważy pierwszego ofiarodawcę, jakim w przypadku projektów badawczych KBN jest podatnik. Taki podatnik ma prawo uważać się za ofiarę nieuczciwości grantobiorcy.

NAUKI ROLNICZE, LEŚNE

Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

5 P06A 003 12 Mapowanie fizyczne chromosomów ogórka przy użyciu hybrydyzacji in situ, dr Wojciech Pląder, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE; WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU; KATEDRA GENETYKI, HODOWLI I BIOTECHNOLOGII ROŚLIN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 101500 PLN 5 P06A 005 12 Genetyczne uwarunkowanie odporności jęczmienia na fuzariozę ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i akumulacji mikotoksyn trichotecenowych w ziarnie, prof.zw.dr hab. Jerzy Chełkowski, INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 168600 PLN 5 P06A 017 12 Molekularna charakterystyka i regulacja ekspresji genów odporności na chłód u ziemniaka (Solanum sogarandinum), dr Tadeusz Rorat, INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN, Poznań, 01/04/1997-31/03/2000, 180000 PLN 5 P06A 026 12 Genetyczne i morfologiczno-fizjologiczne podstawy odporności jęczmienia jarego na niedobór wody,azotu i fosforu, doc.dr hab. Andrzej Górny, INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 135000 PLN 5 P06B 021 12 Dynamika rozwoju roślin i pobierania składników pokarmowych przez rośliny w warunkach wieloletniego oddziaływania monokultury, płodozmianu oraz nawożenia organicznego i mineralnego, dr inż. Andrzej Blecharczyk, AKADEMIA ROLNICZA W POZNANIU; WYDZIAŁ ROLNICZY; KATEDRA UPRAWY ROLI I ROŚLIN, Poznań, 02/01/1997-31/12/1999, 180000 PLN 5 P06B 023 12 Opracowanie mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski, prof.dr hab. Janusz Stawiński, INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO PAN, Lublin, 02/01/1997-31/12/1999, 150000 PLN 5 P06B 030 12 Ocena wartości rolniczej i odporności na stresy środowiskowe roślin strączkowych o zróżnicowanym składzie węglowodanów w nasionach, dr Lesław Lahuta, AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE; WYDZIAŁ ROLNICTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA; KATEDRA FIZJOLOGII I BIOCHEMII ROŚLIN, Olsztyn-Kortowo, 02/01/1997-31/12/1999, 160000 PLN 5 P06B 036 12 Rolnicza i ekonomiczna ocena płodozmianów z narastającym udziałem ziemniaka, dr inż. Bogumił Rychcik, AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE; WYDZIAŁ ROLNICTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA; KATEDRA OGÓLNEJ UPRAWY ROLI I ROŚLIN, Olsztyn-Kortowo, 01/04/1997-31/03/2000, 200000 PLN 5 P06B 044 12 Wpływ procesu płowienia na skład mineralogiczny frakcji ilastej w glebach płowych wytworzonych z glin zwałowych różnego pochodzenia, dr inż. Jacek Długosz, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY; WYDZIAŁ ROLNICZY; KATEDRA GLEBOZNAWSTWA, Bydgoszcz, 01/03/1997-28/02/2000, 160000 PLN 5 P06B 065 12 Badania nad wykorzystaniem regulatorów wzrostu w kształtowaniu gospodarki mineralnej roślin oraz w zwiększaniu produkcyjności nawozów mineralnych, prof.dr hab. Grzegorz Nowak, AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE; WYDZIAŁ ROLNICTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA; KATEDRA CHEMII ROLNEJ, Olsztyn-Kortowo, 02/01/1997-30/12/1999, 100100 PLN 5 P06B 090 12 Diagnostyka i epidemiologia występujących w Polsce szczepów bakterii z rodzaju Erwinia, prof.ndzw.dr hab. Ewa Łojkowska, UNIWERSYTET GDAŃSKI; MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII, , 01/03/1997-31/12/1999, 160000 PLN 5 P06B 091 12 Fizyko-chemiczne właściwości otoczki nałożonej na nasiona buraka cukrowego wpływające na ich kiełkowanie i wschody roślin, prof.dr hab. Sławomir Podlaski, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 134250 PLN 5 P06C 004 12 Zastosowanie matrykondycjonowania i antyutleniaczy do poprawy żywotności starzejących się krótko i długowiecznych nasion, dr Hanna Habdas, INSTYTUT WARZYWNICTWA, Skierniewice, 02/01/1997-31/12/1999, 109000 PLN 5 P06C 014 12 Badania nad mechanizmami odporności wybranych odmian jabłoni na przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch.), doc.dr hab. Remigiusz Olszak, INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA, Skierniewice, 01/01/1997-31/12/1998, 128360 PLN 5 P06C 023 12 Wykorzystanie techniki EPG /elektronicznego zapisu zerowania / do oceny podatności roślin na szkodniki, prof.dr hab. Elżbieta Cichocka, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE; WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU; SAMODZIELNY ZAKŁAD ENTOMOLOGII STOSOWANEJ, Warszawa, 02/01/1997-30/12/1999, 100000 PLN 5 P06D 015 12 Mapowanie genomu kury, doc.dr hab. Kazimierz Jaszczak, INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN, Wólka Kosowska, 02/01/1997-31/12/1999, 258000 PLN 5 P06D 019 12 Rola szyszynki i melatoniny w podwzgórzowo-przysadkowym mechanizmie uwalniania gonadotropiny dojrzewania (GtH2) u samic karpia w cyklu rocznym, dr hab.inż. Włodzimierz Popek, AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT; KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA, Kraków, 02/01/1997-31/12/1999, 150000 PLN 5 P06D 022 12 Badania in vitro nad immunobiologicznymi reakcjami pomiędzy zarodkami bydlęcymi w stadium przedimplantacyjnym a Ureaplasma diversum, dr Anna Chełmońska-Soyta, AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ, Wrocław, 01/03/1997-31/12/1999, 112110 PLN 5 P06D 026 12 Zapłodnienie in vitro oocytów ptaka owulowanych in vitro, dr hab. Bożena Olszańska, INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN, Wólka Kosowska, 02/01/1997-31/12/1999, 129980 PLN 5 P06D 036 12 Opracowanie metody detekcji genów z dużymi efektami w populacjach zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem stad zachowawczych i rezerwy genetycznej drobiu, dr hab. Anita Dobek, AKADEMIA ROLNICZA W POZNANIU; WYDZIAŁ ROLNICZY; KATEDRA METOD MATEMATYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH, Poznań, 02/01/1997-31/03/2000, 108500 PLN 5 P06D 042 12 Identyfikacja mutacji w części kodującej i regulacyjnej genów białek kazeinowych i serwatkowych jako markerów genetycznych wysokiej zawartości białka w mleku bydła czarno-białego, dr inż. Stanisław Kamiński, AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE; WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT; INSTYTUT GENETYKI I METOD DOSKONALENIA ZWIERZĄT, Olsztyn-Kortowo, 01/01/1997-31/12/1999, 155000 PLN 5 P06E 019 12 Wielonienasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol w mięśniach ryb niektórych gatunków słodkowodnych, prof.dr hab. Krzysztof Bieniarz, INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA, Olsztyn-Kortowo, 02/01/1997-31/12/1999, 171000 PLN 5 P06E 032 12 Przemiana energii u świń żywionych dietą ze zbilansowaną zawartością aminokwasów, doc.dr hab. Henryk Fandrejewski, INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. J.KIELANOWSKIEGO PAN, Jabłonna, 01/04/1997-31/12/1999, 180000 PLN 5 P06E 033 12 Rzeczywiste wydzielanie i wchłanianie związków azotowych w przewodzie pokarmowym i ich udział w obrocie białka (protein turnover) u rosnących owiec, prof.dr hab. Teresa Żebrowska, INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. J.KIELANOWSKIEGO PAN, Jabłonna, 02/01/1997-31/12/1999, 182260 PLN 5 P06E 062 12 Opracowanie nowego modelu użytkowania mlecznego kóz, dr hab. Helena Ryniewicz, INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN, Wólka Kosowska, 02/01/1997-31/12/1999, 180000 PLN 5 P06E 064 12 Ocena mleczności mieszańców F(1) polskiej owcy górskiej z trykami wschodniofryzyjskimi według standardów ICAR obowiązujących w Unii Europejskiej, prof. dr hab. Andrzej Drożdż, INSTYTUT ZOOTECHNIKI, Kraków, 02/01/1997-31/12/1999, 104400 PLN 5 P06E 065 12 Zintegrowany model pastwiskowania bydła i owiec na trwałych górskich użytkach zielonych, dr inż. Piotr Nowakowski, AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT; KATEDRA HODOWLI OWIEC I ZWIERZĄT FUTERKOWYCH, Wrocław, 15/02/1997-15/02/2000, 130000 PLN 5 P06E 067 12 Wpływ zastosowania w warunkach polskich systemu żywienia INRA na efekty produkcyjne bydła ras mięsnych, dr inż. Juliusz Strzetelski, INSTYTUT ZOOTECHNIKI, Kraków, 02/01/1997-31/12/1999, 180000 PLN 5 P06G 003 12 Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu w badaniu zależności pomiędzy mikrostrukturą a jakością technologiczną surowców i produktów zbożowych, dr inż. Jadwiga Sadowska, INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN, Olsztyn, 02/01/1997-31/12/1999, 180000 PLN 5 P06G 004 12 Badania nad zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu w pracach kolekcji kultur, dr inż. Danuta Juszczakiewicz, INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 221000 PLN 5 P06G 006 12 Stabilność oksydacyjna tłuszczów w trakcie przechowywania a jakość mięsa kurcząt żywionych paszami z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i tokoferolu (witaminy E), prof.dr hab.inż. Teresa Smolińska, AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI; KATEDRA TECHNOLOGII SUROWCÓW ZWIERZĘCYCH, Wrocław, 02/01/1997-31/12/1999, 392000 PLN 5 P06G 013 12 Enzymatyczne zmniejszanie lepkości zacierów żytnich otrzymywanych metodą bezciśnieniowego uwalniania skrobi, dr inż. Bogusław Czupryński, INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 155250 PLN 5 P06G 026 12 Kontrolowana fermentacja mlekowa przetworów ze zbóż i roślin strączkowych przy otrzymywaniu napojów o walorach zdrowotnych, dr inż. Lubomiła Owczarek, INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Warszawa, 01/03/1997-28/02/1999, 193000 PLN 5 P06G 030 12 Wytwarzanie starterowych preparatów bakterii kwasu mlekowego metodą hodowli zakapsułkowanych komórek, dr hab. Tomasz Jankowski, AKADEMIA ROLNICZA W POZNANIU; WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI; KATEDRA BIOTECHNOLOGII I MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI, Poznań, 02/01/1997-31/12/1999, 106000 PLN 5 P06G 031 12 Opracowanie technologii spożywczego wykorzystania okrywy nasiennej grochu (Pisum sativum L), dr Agnieszka Troszyńska, INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN, Olsztyn, 02/01/1997-31/12/1998, 119000 PLN 5 P06G 041 12 Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu tarcia materiałów roślinnych, prof. dr hab. Zbigniew Ślipek, AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ TECHNIKI I ENERGETYKI ROLNICTWA, Kraków, 02/01/1997-31/12/1999, 232000 PLN 5 P06H 011 12 Zmiany klimatu lokalnego wywołane powstaniem zbiornika czorsztyńskiego i ich wpływ na zagrożenie obiektów zabytkowych, dr hab.inż. Janusz Miczyński, AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI; KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII ROLNICZEJ, Kraków, 02/01/1997-30/12/1999, 152408 PLN 5 P06H 025 12 Ocena związków organicznych rozpuszczonuch w wodach powierzchniowych i gruntowych zlewni rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem analizy pojemności kompleksowych substancji humusowych, dr Barbara Szpakowska, ZAKŁAD BADAŃ ŚRODOWISKA ROLNICZEGO I LEŚNEGO PAN, Poznań, 02/01/1997-30/12/1999, 120000 PLN 5 P06H 026 12 Badanie i zapobieganie zjawiskom erozyjnym w terenach górskich w aspekcie projektowania ujęć wodociągowych, dr hab.inż. Czesław Lipski, AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI, Kraków, 02/01/1997-31/12/1999, 150000 PLN 5 P06H 034 12 Badania nad możliwością rolniczego wykorzystania osadów z miejskich oczyszczalni ścieków, prof.dr hab. Edward Krzywy, AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE; WYDZIAŁ ROLNICZY; KATEDRA CHEMII ROLNEJ, Szczecin, 01/01/1997-31/12/1999, 237750 PLN 5 P06J 004 12 Rola samorządu terytorialnego i gospodarczego w pobudzaniu przedsiębiorczości wiejskiej na obszarach północno-zachodnich Polski, prof. dr hab. Lech Pałasz, AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE; WYDZIAŁ EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ; KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I RYNKU, Szczecin, 02/01/1997-31/12/1998, 220000 PLN 5 P06J 006 12 Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w rejonach wiejskich o dużym bezrobociu, dr hab. Eugeniusz Niedzielski, AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE; WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, Olsztyn, 02/01/1997-30/12/1999, 150000 PLN 5 P06J 019 12 Dzierżawa ziemi jako czynnik przemian w strukturze agrarnej w Polsce, prof. dr hab. Wojciech Ziętara, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE; WYDZIAŁ EKONOMICZNO-ROLNICZY; KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1998, 190000 PLN 5 P06K 003 12 Badania nad patomechanizmem i terapią Colitis X, prof. dr hab. Józef Nicpoń, AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ; KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, Wrocław, 02/01/1997-31/12/1999, 209000 PLN 5 P06K 007 12 Zastosowanie testu hamowania hemaglutynacji (HI) do identyfikacji serotypów wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli kur występujących w kraju, dr Ewa Karpińska, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE; WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ; KATEDRA EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ CHORÓB ZAKAŹNYCH, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 118000 PLN 5 P06K 008 12 Wpływ leukocytów na dojrzewanie i zapłodnienie oocytów oraz przedimplantacyjny rozwój zarodków u bydła. Badania modelowe in vitro, dr Ricardo Fa?ndez, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 151000 PLN 5 P06K 023 12 Uzyskanie oraz określenie właściwości immunogennych hemolizyny Actinobacillus pleuropneumoniae oraz opracowanie szczepionki podjednostkowej przeciw pleuropneumonii świń, dr Kazimierz Tarasiuk, PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY, Puławy, 02/01/1997-31/03/2000, 130000 PLN 5 P06K 024 12 Porównanie czułości PCR wobec testu izolacji przy badaniu nasienia buhajów rozpłodowych na obecność wirusa BHV1, dr Jerzy Rola, PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY, Puławy, 02/01/1997-31/12/1998, 140000 PLN 5 P06K 040 12 Możliwości uwalniania stad świń latentnie zakażonych Herpesvirus suis typ 1 przy użyciu szczepionek delecyjnych, prof.ndzw.dr hab. Wojciech Szweda, AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE; WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ, Olsztyn-Kortowo, 02/01/1997-31/12/1999, 150000 PLN 5 P06K 041 12 Unerwienie szyszynki świni w okresie postnatalnym - charakterystyka immunohistochemiczna, dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz, AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE; WYDZIAŁ WETERYNARYJNY; KATEDRA HISTOLOGII I EMBRIOLOGII, Olsztyn-Kortowo, 01/01/1997-30/06/1999, 129000 PLN 5 P06M 005 12 Rozwój klonów brzozy brodawkowatej i topoli szarej 'in vitro' i 'ex vitro' w warunkach stresu spowodowanego skażeniem podłoża związkami chemicznymi, dr Krystyna Bojarczuk, INSTYTUT DENDROLOGII PAN, Kórnik, 02/01/1997-31/12/1999, 130000 PLN 5 P06M 009 12 Badanie nad wpływem grzybów powodujących siniznę na właściwości drewna sosny zwyczajnej, dr Andrzej Fojutowski, INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, 01/04/1997-30/09/1999, 230000 PLN 5 P06M 017 12 Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu drzewostanów sosny, prof.dr hab. Arkadiusz Bruchwald, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE; WYDZIAŁ LEŚNY; KATEDRA PRODUKCYJNOŚCI LASU, Warszawa, 02/04/1997-30/12/1999, 150000 PLN 5 P06M 022 12 Ocena ekonomicznej efektywności metod podnoszenia biologicznej odporności drzewostanów, dr Lech Płotkowski, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE; WYDZIAŁ LEŚNY; KATEDRA EKONOMIKI LEŚNICTWA, Warszawa, 01/03/1997-31/12/2000, 130000 PLN

NAUKI HUMANISTYCZNE

 Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

1 H01C 001 12 Archiwum Filomatów, prof.zw.dr hab. Zbigniew Sudolski, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ POLONISTYKI; INSTYTUT LITERATURY POLSKIEJ, Warszawa, 01/03/1997-31/12/1999, 100000 PLN 1 H01C 045 12 Krytyczne wydanie "Dzieł wszystkich" Cypriana Norwida, prof.zw.dr hab. Stefan Sawicki, TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO, Lublin, 01/03/1997-28/02/2002, 287910 PLN 1 H01E 028 12 Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo wileńskie i nowogródzkie, dr Maria Kałamajska-Saeed, INSTYTUT SZTUKI PAN, Warszawa, 01/04/1997-31/03/2000, 150000 PLN 1 H01F 009 12 Elita rządząca i władza elity: wzory powiązań między nowymi elitami w Polsce, doc.dr hab. Jacek Wasilewski, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, Warszawa, 01/02/1997-31/01/2000, 160000 PLN 1 H01F 017 12 Polski generalny sondaż wyborczy (PGSW), dr Radosław Markowski, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, Warszawa, 01/01/1997-30/06/1999, 180000 PLN 1 H01F 022 12 Psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z bezrobociem, prof.ndzw.dr hab. Tatiana Klonowicz, INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN, Warszawa, 01/03/1997-01/03/2000, 150000 PLN 1 H01F 037 12 Indywidualna i zbiorowa percepcja ryzyka w działaniach ekonomicznych i społecznych, doc.dr hab. Joanna Sokołowska, INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN, Warszawa, 01/01/1997-30/06/2000, 100000 PLN 1 H01F 051 12 Polacy czy cudzoziemcy ? Polacy za wschodnią granicą, prof.dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII; INSTYTUT SOCJOLOGII, Warszawa, 01/03/1997-30/11/1999, 126000 PLN 1 H01F 063 12 Emergencja aksjonormatywnego ładu w perspektywie międzygeneracyjnej. Badanie podłużne, dr hab. Krystyna Szafraniec, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY; INSTYTUT SOCJOLOGII, Toruń, 01/03/1997-28/02/2000, 280000 PLN 1 H01G 011 12 Stosunki kulturowe w epoce kamienia na terenie Azji Środkowej, dr hab. Karol Szymczak, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ HISTORYCZNY; INSTYTUT ARCHEOLOGII, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 100000 PLN 1 H01G 017 12 Centrum władzy w Polsce 1948-1970, prof.dr hab. Andrzej Paczkowski, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 200000 PLN 1 H01G 020 12 Rzeczpospolita Obojga Narodów a nowożytna Europa XVI-XVIII wieku, prof.dr hab. Henryk Wisner, INSTYTUT HISTORII PAN, Warszawa, 01/10/1997-30/09/2000, 500000 PLN 1 H01G 056 12 Rozwój historyczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIII-XIX w. a kształtowanie się świadomości narodowej Białorusi, prof.zw.dr hab. Stanisław Alexandrowicz, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU; WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH; INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI, Toruń, 01/05/1997-30/04/2000, 100000 PLN
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=222