www.nfa.pl/

:: Obywatelskie zapytanie prawne do Ministra Sprawiedliwości
Artykuł dodany przez: nfa (2007-12-14 09:07:57)

Szanowny Pan
Zbigniew Ćwiąkalski
Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 022 52 12 888Obywatelskie zapytanie prawne do Ministra Sprawiedliwości:

Jako obywatel nie mający wykształcenia prawniczego, ale mający obywatelskie zainteresowanie stosowaniem prawa w RP, bardzo bym prosił o udzielenie odpowiedzi na moje pytanie dotyczące wieloetatowości w szkolnictwie wyższym, co zdaniem wielu obywateli, także rektorów, stanowi jeden z poważnych elementów patologii w nauce i szkolnictwie wyższym.

Chodzi mi o ekspertyzę dotyczącą takiego przypadku:

dr habilitowany jest zatrudniony w uczelni publicznej na etacie adiunkta, a
jednocześnie w bazach danych ludzi nauki wymieniany jest jako profesor na
innej uczelni państwowej, gdzie jest kierownikiem zakładu, a ponadto jako
zatrudniony na jeszcze jednej uczelni, choć niepaństwowej.

U S T A W A z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z
2005 r. Nr 164, poz. 1365,mówi:

"Art. 109.
2. Nauczyciel akademicki może pozostawać w tym samym czasie w stosunku pracy
tylko w jednym podstawowym miejscu pracy.


Art. 110.
1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
1) profesora zwyczajnego;
2) profesora nadzwyczajnego;
3) profesora wizytującego;
4) adiunkta;....Art. 129.
1. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w
ramach stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub
prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym
zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, bez uzyskania wcześniejszej zgody
rektora, stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w
uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy."W mojej niefachowej interpretacji ustawy taki przypadek jak wyżej przytoczyłem stanowi złamanie prawa.

Wiadomo mi ponadto, że ta osoba pełni jednocześnie ważne stanowisko w administracji rządowej, ale jednocześnie wiadomo mi, że Konstytucja RP mówi


Art.32."1.Wszyscy są wobec prawa równi"


Z góry dziękuje za wyczerpującą mam nadzieje analizę prawną przedstawionego
przypadku.


Z poważaniem

Józef Wieczorek

PS.

List wyslany:

---------------

---- Original Message -----
From: J. Wieczorek
To: bm@ms.gov.pl
Sent: Monday, December 10, 2007 8:43 AM
Subject: Obywatelskie zapytanie prawne do Ministra Sprawiedliwości
----------------------

----- Original Message -----
From: "Biuro Ministra" <bm@ms.gov.pl>
To: "J. Wieczorek" <jozef.wieczorek@interia.pl>
Sent: Monday, December 10, 2007 2:08 PM
Subject: Przeczytano: Obywatelskie zapytanie prawne do Ministra Sprawiedliwości
----------------------------------

Odpowiedź z Biura Ministra z dnia 18.12.2007

"W zwiazku z Pana pismem nadesłanym pocztą elektroniczną w dniu 10.12.2007 r., zawierającym prośbę o udzielenie wyjaśnień w opisanych przez Pana kwestiach dotyczących analizy prawnej przepisów Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, uprzejmie informuję, ze prośba to nie może być spełniona, albowiem Ministerstwo Sprawiedliwości nie interpretuje przepisów prawa jak również nie udziela porad prawnych w indywidualnych sprawach obywateli.

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny sprawuje bowiem jedynie nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi i organami prokuratorskimi i tylko w tym zakresie może podejmować ewentualne interwencje.

Jednocześnie informuję, iż w interesujacej sprawie może Pan zwrócić się bezpośrednio do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

------------------------

Czytaj także: List obywatelski do Donalda Tuska w sprawach rządowych http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=442
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=453