www.nfa.pl/

:: Nowy model kariery akademickiej
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-02-10 11:54:33)

Gorący temat:

Partnerstwo dla Wiedzy

Nowy model kariery akademickiej

(tu dyskutujemy założenia ogólne!)Zmiany proponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmierzają w kierunku likwidacji barier rozwojowych polskich uczonych oraz przyspieszenia procedury awansu naukowego, jednocześnie gwarantując wyższą jakość polskiej nauce.
Prezentowane założenia określają przejrzyste warunki rozwoju naukowego z naciskiem na większą aktywność polskich naukowców w międzynarodowej przestrzeni badawczej.
Opisane założenia znajda wyraz w ustawach:

Prawo o szkolnictwie wyższym,


Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

a także w aktach wykonawczych i wytycznych ministra.

Proponowane zmiany będą prowadziły do:

1. podniesienia jakości doktoratów

2. uproszczenia i skrócenia procedury habilitacyjnej

3. otwarcia uczelni publicznych dla wybitnych badaczy z zagranicy

4. poprawy polityki kadrowej w uczelniach i instytucjach naukowych

5. zwiększenia uprawnień wynikających z posiadania tytułu naukowego

6. zwiększenia przejrzystości w funkcjonowaniu Centralnej Komisji do spraw
Stopni i Tytułów (CK)


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6202